Планирања и подготовки по математика за I година гимназија

Овде можете да најдете планирања и подготовки по математика во средното гимназиско образование. Подготовките се пишувани според наставната програма за овој предмет и се поддржани од Асоцијацијата на наставници и професионалци во областа на образованието „ДИДАКТА НОВА“ од Скопје.

ТЕМА 1: Математичка логика и множества

1. Запознавање со програмата

2. Поим за исказ. Негација

3. Конјукција. Дисјункција

4. Импликација. Еквиваленција

5. Исказни формули

6. Аксиоми и теореми

7. Докази на теореми

8. Множество. Подмножество. Еднакви и еквивалентни множества

9. Операции со множества

10. Некои закони за операции со множества

11. Решавање на задачи од темата

12. Решавање на задачи од темата

13. Контролен тест на темата

 

ТЕМА 2: Основни бројни множества

14. Природни броеви. Операции и својства

15. Деливост на природни броеви. Прости и сложени броеви

16. Бројни системи. Декаден и бинарен броен систем

17. Операции во бинарен броен систем

18. Множество на цели броеви. Операции во множеството на цели броеви

19. Множество на рационални броеви

20. Операции во множеството на рационални броеви

21. Децимални броеви. Операции со децимални броеви

22. Задачи од рационални и децимални броеви

23. Реални броеви

24. Задачи од реални броеви

25. Решавање на задачи од темата

26. Контролен тест од темата

 

ТЕМА 3: Алгебарски рационални изрази

 

27. Степени. Множење, делење и степенување на степени

28. Рационални изрази. Полиноми

29. Собирање и множење на полиноми

30. Формули за скратено множење

31. Делење на полиноми

32. Вежби Операции со полиноми

33. Разложување на полиноми на прости множители со извлекување на заеднички множител пред заграда

34. Разложување на полиноми со примена на формулите за скратено множење

35. Разложување на полиноми со примена на формулите за степенување бином на квадрат

36. Вежби Разложување на полиноми

37. Најголем заеднички делител. Најмал заеднички содржател

38. Алгебарски дропки. Проширување и скратување

39. Операции со алгебарски дропки

40. Операции со алгебарски дропки

41. Операции со алгебарски дропки

42. Решавање на задачи од темата

43. Тематска писмена работа

 

ТЕМА 4: Геометриски фигури во рамнина

44. Основни и изведени поими

45. Основни и изведени тврдења

46. Заемен однос на права и рамнина и на две рамнини

47. Заемен однос две права

48. Агол. Искршена линија. Многуаголник

49. Кружница. Круг

50. Вежби Задачи од геометриски фигури во рамнина

51. Вектори. Колинеарни вектори. Еднакви вектори

52. Собирањеи одземање на вектори

53. Множење на вектор со број

54. Примена на вектори

55. Вежби Примена на вектори

56. Решавање на задачи од темата

57. Контролен тест

 

ТЕМА 5: Пропорционалност на величини

58. Размер. Пропорција

59. Права и обратна пропорционалност. Просто тројно правило

60. Процентна и промилна сметка

61. Делбена сметка. Сметка на смеси

62. Проста каматна сметка

63. Работа со податоци. Секторски дијаграм

64. Решавање на задачи од темата

65. Контролен тест

 

ТЕМА 6:  Линеарна функција, равенки и неравенки

66. Правоаголен координатен систем. Растојание меѓу две точки

67. Плоштина на триаголник

68. Вежби Растојание меѓу две точки. Плоштина на триаголник

69. Реална функција. График на линеарна функција

70. Својства на линеарна функција

71. Линеарна равенка со една непозната

72. Вежби Линеарна равенка со една непозната

73. Задачи што се сведуваат на линеарна равенка

74. Задачи што се сведуваат на линеарна равенка

74. Наставен лист Задачи што се сведуваат на линеарна равенка

75. Примена на линеарна равенка

76. Линеарна неравенка со една непозната

77. Вежби Линеарна неравенка со една непозната

78. Решавање на задачи од темата

79. Контролен тест

 

ТЕМА 7:  Систем линеарни равенки и неравенки

80. Систем од две линеарни равенки со две непознати

81. Решавање на систем од две линеарни равенки со две непознати

82. Графичко решавање на систем од две линеарни равенки со две непознати

83. Вежби Решавање на систем од две линеарни равенки со две непознати

84. Детерминанти од втор ред. Крамерови правила

85. Вежби Решавање на систем од две линеарни равенки со две непознати

85. Наставен лист Вежби Решавање на систем од две линеарни равенки со две непознати

86. Примена на систем линеарни равенки со две непознати

87. Систем линеарни неравенки со една непознати

88. Вежби Решавање на систем линеарни неравенки со една непознати

89. Решавање на задачи од темата

90. Контролен тест

 

ТЕМА 8: Степени и корени

91. Степен со показател нула и цел негативен број

92. Степен со показател рационален број

93. Корен. Проширување и скратување на корен

94. Трансформација на корени

95. Собирање и одземање на корени

96. Множење. Делење. Степенување и коренување на корени

96. Наставен лист Множење. Делење. Степенување и коренување на корени

97. Рационализација на именител на дропка

98. Ирационални изрази

99. Вежби Рационализација на именител на дропка. Ирационални изрази

100. Решавање на задачи од темата

101. Подготовка за писмена работа

102. Писмена работа

103. Поправка на писмена работа

 

ТЕМА 9: Обработка на податоци

104. Предмет на статистика. Популација и примерок

105. Претставување на податоци со таблица

106. Графичко претставување на податоци

107. Аритметичка средина. Мода. Медијана

108. Утврдување на материјалот

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In