Подготовки и планирања за БИОЛОГИЈА за I година средно стручно образование

Материјалите се подготвени од Алексндар Алексовски, од СУГС „Марија Кири – Склодовска“, во соработка со Арс Ламина.

 

ТЕМА 1 – Основи на биологијата

1 Хемиски состав на клетката – хемиски елементи
2 Хемиски состав на клетката – неоргански материи ИКТ
3 Хемиски состав на клетката – неоргански материи
4 Повторување Кахоот
5 Хемиски состав на клетката – органски материи (јаглехидрати и масти)
6 Хемиски состав на клетката – органски материи (протеини)
7 Повторување и/или оценување
8 Градба и состав на неклеточни облици – вируси
9 Градба и состав на прокариотска клетка ИКТ
10 Повторување и/или оценување
11 Градба и функција на еукариотска клетка (ЕР, ГС, рибозоми, вакуоли, митохондии)
12 Градба и функција на еукариотска клетка (ЕР, ГС, рибозоми, вакуоли, митохондии)
13 Разлика помеѓу растителна и животинска клетка
14 Повторување и/или оценување
15 Транспорт на материи во клетки – пасивен транспорт
16 Транспорт на материи во клетки – пасивен транспорт
17 Повторување и/или оценување
18 Транспорт на материи во клетки – активен транспорт
19 Транспорт на материи во клетки – активен транспорт
20 Тест


ТЕМА 2 – Основи на молекуларната биологија

21 Структура на нуклеинските киселини – ДНК – ИКТ
22 Структура на нуклеинските киселини – РНК
23 Повторување Quizlet
24 Пренесување на генетската информација (репликација и транскрипција)
25 Транслација и синтеза на протеини ИКТ
26 Поим и функција на генетски код
27 Повторување и/или оценување
28 Структурна организација на хромозоми
29 Ген, геном и алел
30 Тест
31 Делба на клетката – митоза ИКТ
32 Делба на клетката – мејоза
33 Повторување Quizlet
34 Основи на наследување (генотип, фенотип, хомозигот, хетерозигот) ИКТ
35 Монохибридно и двохибридно крстување
36 Интермедиерно и кодоминантно наследување
37 Повторување и/или оценување
38 Наследни и ненаследни промени ИКТ
39 Природна и вештачка селекција
40 Повторување и/или оценување


ТЕМА 3 – Класификација на организмите

41 Поим за основни карактеристики на живите организми
42 Поим за вид во биологијата ИКТ
43 Основи за класификација на живите организми. Систем од 5 царства со претставници ИКТ
44 Повторување Kahoot
45 Поим за бинарна номенклатура и нејзина примена
46 Класификација на организмите на подрачјето на РС Македонија
47 Изработка на дихотомни клучеви
48 Тест


ТЕМА 4 – Организмите и нивната животна средина

49 Проток на енергија кај живите организми
50 Нивоа и синџири на исхрана ИКТ
51 Еколошки пирамиди ИКТ
52 Повторување Quizlet
53 Циклус на јаглеродот и улога на фосилни горива ИКТ
54 Циклус на вода и азотен циклус ИКТ
55 Повторување Kahoot
56 Нивоа на еколошка интеграција
57 Еколошки фактори ИКТ
58 Повторување Quizlet
59 Пораст на човечката популација, социјални и еколошки импликации ИКТ
60 Тест


ТЕМА 5 – Влијание на човекот врз екосистемот

61 Природни живеалишта и загадување на природните ресурси ИКТ
62 Уништување на природните екосистеми
63 Повторување Quizlet
64 Модерната технологија во производството на храна
65 Влијание на хербицидите и инсектицидите врз екосистемот ИКТ
66 Повторување Kahoot
67 Загадување на почвата и водата со хемиски и нуклеарен отпад
68 Еутрофикација на водите
69 Повторување Kahoot
70 Ефектот на стаклена градина и климатски промени ИКТ
71 Зачувување на необновливи ресурси и одржлив развој ИКТ
72 Тест

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In