Овде можете да најдете планирања и подготовки по математика во средното гимназиско образование. Подготовките се пишувани според наставната програма за овој предмет и се поддржани од Асоцијацијата на наставници и професионалци во областа на образованието „ДИДАКТА НОВА“ од Скопје.

ТЕМА 1: Математичка логика и множества

1. Запознавање со програмата

2. Поим за исказ. Негација

3. Конјукција. Дисјункција

4. Импликација. Еквиваленција

5. Исказни формули

6. Аксиоми и теореми

7. Докази на теореми

8. Множество. Подмножество. Еднакви и еквивалентни множества

9. Операции со множества

10. Некои закони за операции со множества

11. Решавање на задачи од темата

12. Решавање на задачи од темата

13. Контролен тест на темата

 

ТЕМА 2: Основни бројни множества

14. Природни броеви. Операции и својства

15. Деливост на природни броеви. Прости и сложени броеви

16. Бројни системи. Декаден и бинарен броен систем

17. Операции во бинарен броен систем

18. Множество на цели броеви. Операции во множеството на цели броеви

19. Множество на рационални броеви

20. Операции во множеството на рационални броеви

21. Децимални броеви. Операции со децимални броеви

22. Задачи од рационални и децимални броеви

23. Реални броеви

24. Задачи од реални броеви

25. Решавање на задачи од темата

26. Контролен тест од темата

 

 

 

 

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Постоечки корисници, најавете се
 Запомни ме