Подготовки и планирања за физика за I година


Материјалите се подготвени од Силвана Крстеска, Асоцијација на наставници DIDACTA NOVA, во соработка со Арс Ламина.

 

Тема 1: Вовед во физиката

1.1. Запознавање на учениците со наставниот план и програма

1.2. Физиката и другите науки

1.2. ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Физиката и другите науки

2.1 Модели, теории и закони

2.2. Меѓународен систем на единици

3.1. Мерење и грешки при мерењето

3.2. Утврдување на Тема 1

 

ТЕМА 2: Механика

4.1. Механичко движење

4.1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Механичко движење

4.2. Рамномерно праволиниско движење

5.1. Променливо праволиниско движење

5.2. Рамномерно забрзано движење

6.1. Утврдување на механички движења

6.2. Решавање задачи

7.1. Слободно паѓање – Вертикален истрел

7.2. Хоризонтален истрел

8.1. Контролен тест

8.2. Рамномерно движење по кружница

9.1. Центрипетално забрзување

9.2. Решавање задачи

10.1. Утврдување

10.2. Прв Њутнов закон

11.1. Сила и маса на телата, Втор Њутнов закон

11.2. Трет Њутнов закон

12.1. Центрипетална сила

12.2. Импулс на тело и закон за запазување на импулсот

12.2. ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Импулс на тело и закон за запазување на импулсот

13.1. Реактивно движење

13.2. Утврдување

14.1. Механичка работа и моќност

14.2. Кинетичка енергија

15.1. Потенцијална енергија

15.2. Закон за запазување на механичката енергија

16.1. Решавање на задачи

16.2. Утврдување – контролен тест

17.1. Кеплерови закони

17.2. Њутнов закон за гравитација

18.1. Тежина на телата

18.2. Утврдување – решавање задачи

19.1. Движење на вештачки сателит

19.2. Некои основни поими од астрономијата

20.1. Решавање на задачи

20.2. Утврдување на Тема 2

 

ТЕМА 3: Флуиди

21.1. Својства на течностите и гасовите. Пренесување сила во флуиди

21.2. Хидростатски притисок

22.1. Утврдување

22.2. Потисок. Архимедова сила

23.1. Движење на флудите. Равенка на континуитет

23.2. Бернулиева равенка

24.1. Примена на Бернулиевата равенка

24.2. Вискозност на флуидите

25.1. Решавање задачи

25.2. Утврдување на Тема 3

 

Тема 4: Молекуларна физика. Молекуларно-кинетичка теорија

26.1. Молекуларно движење и меѓумолекулски сили

26.2. Основна равенка за притисок на идеален гас

27.1. Утврдување

27.2. Равенка за состојба на идеален гас

28.1. Изопроцеси кај гасовите

28.1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Изопроцеси кај гасовите

28.2. Решавање задачи

29.1. Незаситена и заситена пара

29.2. Влажност на воздухот

29.2. ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Влажност на воздухот

30.1. Утврдување

30.2. Површински напон

30.2. ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Површински напон

31.1. Капиларни појави

31.1. ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Капиларни појави

31.2. Решавање задачи

32.1. Утврдување на Тема 4

 

Тема 5: Термодинамика

32.2. Основни поими во термодинамиката

33.1. Внатрешна енергија

33.2. Утврдување

34.1. Равенка за работа на гасот и пареата

34.2. Прв принцип на термодинамика

35.1. Утврдување

35.2. Адијабатски процеси

36.1. Коефициент на полезно дејство кај топлинските машини

36.2. Утврдување на Тема 5

 

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In