Решенија од Вежбанката по природни науки за 3 одделение

Тука можете да најдете примери на одговори на прашањата и активностите од Вежбанката по Природни науки за 3 одделение (2023).

 

Тема 1: Скелет, мускули и внатрешни органи

СКЕЛЕТ КАЈ ЧОВЕКОТ

1.

СКЕЛЕТИ КАЈ ЖИВОТНИТЕ

1.

ЗОШТО Е ПОТРЕБЕН СКЕЛЕТОТ?

1.

а) Скелетот се наоѓа во внатрешноста на телото. Скелетот му дава цврстина на телото, ги заштитува внатрешните органи и му овозможува потпора на телото.

б) Черепот го штити мозокот а градниот кош ги штити срцето и белите дробови.

в) Снимка на која можат да се видат коските се нарекува рендген снимка.

г) Како што растеме ние, така растат и нашите коски.

 

2.

а)

б) На слика Г) подлактница.

КАКО РАБОТАТ МУСКУЛИТЕ?

1.

а) Мускулите ги повлекуваат коските и така ги движат. За надлактицата се поврзани два мускула − бицепс на предната страна и трицепс на задната страна од надлактицата. Тие работат во пар за да ја свиткаат и да ја исправат подлактницата во лакотот.

б) За да се свитка раката во лакотот, бицепсот се скратува, а трицепсот се издолжува. Тоа е прикажано на слика број 1.

в) За да се исправи раката во лакотот, трицепсот се скратува, а бицепсот се издолжува. Тоа е прикажано на слика број 2.

ВНАТРЕШНИ ОРГАНИ КАЈ ЧОВЕКОТ

1.

2.

3.

 

Тема 2: Унапредување на здравјето

ЗДРАВЈЕ И БОЛЕСТИ

1.

2.

 

ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1.

а) Заразни болести се болести што лесно се пренесуваат од еден човек на друг. Нив ги предизвикуваат многу мали организми наречени микроорганизми. Тие можат да бидат бактерии или вируси.

б) Најчести заразни болести се настинка, грип, ангина, сипаници итн.

 

2.

3.

 

ЗАШТИТА ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1.

 2.  Н, Т, Н,  Н,  Т,  Н

 

ХИГИЕНА

1.

а) Со одржување на лична хигиена се заштитуваме од болести. Со рацете допираме многу нечисти работи на кои може да има бактерии и вируси.

б) Ако со нечисти раце допреме уста, нос или очи, можеме да се разболиме. Затоа, рацете треба редовно да се мијат со сапун. Тоа најчесто се прави пред јадење, по одење во тоалет, допирање нечисти површини, животни и др.

в) Доколку, пак, не ги миеме забите, тие ќе се расипат.

 

2.

3.

 

ЗДРАВА ИСХРАНА

1.

2.

3.

 

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

1.

 

Тема 3: Сили и движења

РАЗЛИЧНИ ПОЛОЖБИ

1.

Прозорецот се наоѓа лево од мене. Подот е под моите нозе. Глобусот е пред мене. Горан носи очила и седи десно од мене. Учителката стои блиску до мене. Вратата се наоѓа далеку од мене. Часовникот е зад мене.

2.

Најблиску до велосипедот е топката.

Кофичката е на поголемо растојание од топката отколку велосипедот.

На најголемо растојание меѓу себе се велосипедот и кофичката.

На најмало растојание меѓу себе се велосипедот и топката.

Која играчка е лево од топката?                        Велосипедот

Која играчка е десно од топката?                      Кофичката

 

ДВИЖЕЊЕ И МИРУВАЊЕ

1.

а) Промената на положбата на некое тело се нарекува движење.

б) Ако телото не ја менува својата положба, тогаш телото е во мирување.

 

2.

3.

 

КОЈ СЕ ДВИЖИ ПОБРЗО?

1.

а) Брзината на некое тело ни кажува колкаво растојание ќе помине телото за одредено време.

б) За да се измери брзината треба да го знаеме растојанието што го поминало телото и колку време му било потребно за да го помине тоа растојание.

в) Ако две тела се движат во текот на исто време, телото кое ќе помине поголемо растојание се движи со поголема брзина.

г) Ако две тела поминуваат исто растојание, телото кое се движи пократко време се движи со поголема брзина.

 

2. Побрзо се движел зајакот бидејќи растојанието од 100 метри го поминал за пократко време.

 

3. Побрзо трчал волчко бидејќи за 15 минути поминала поголемо растојание.

 

СИЛИ

1.

а) За да почнат да се движат предметите врз нив мора да дејствува сила.

б) Секое тело има своја маса. Таа се мери во килограми.

в) Ако масата на телото е поголема, тогаш ќе биде потребно поголема сила за да се придвижи.

г) Со употреба на сила можеме да ја промениме формата на телата.

 

2.

 3.

 

ПРОМЕНА НА ПРАВЕЦ И НА НАСОКА НА ДВИЖЕЊЕ

1.

а) Зајачето и ежето.

б) Еленчето.

в) Верверичката.

 

2. НЕ, ДА, НЕ

 

ПРОМЕНА НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕ

1.

а) Кога брзината на некое тело се зголемува велиме дека тоа тело забрзува.

б) Кога брзината на некое тело се намалува велиме дека тоа тело забавува.

 

2.

3.

а) Автобусот стоел на почетната станица. Во 10 часот почнал да се движи. Во тој момент, брзината на автобусот почнала да се зголемува, па велиме дека автобусот се движел забрзано.

б) Кога достигнал брзина од 40 километри на час, се движел со таа брзина 15 минути. Во тие 15 минути брзината на автобусот не се менувала.

в) Во 10 часот и 15 минути се приближил до станицата и почнал да кочи. Додека кочел, брзината на автобусот се намалувала, па велиме дека автобусот се движел забавено.

 

ТРИЕЊЕ

1.  ДА, НЕ, ДА, ДА, НЕ

 

2.

а) помалку

б) тепих

в) големо

г) малку

д) мазен пат, помалку

 

3. Црвената количка ќе запре прва бидејќи песокот е порапава површина што значи има поголема сила на триење.

 

4.

а) 2  3  1

б) Камиончето коешто има две тегчиња има најголема маса, значи ќе има најголемо триење, поради што ќе запре прво.

 

5.

 

МЕРЕЊЕ НА СИЛИТЕ

1.

Направата за мерење сила се нарекува динамометар. Силата што дејствува на динамометарот ја влече пружината во него. Колку е поголемо влечењето, толку повеќе пружината ќе се растегне и толку поголема сила ќе покаже скалата на динамометарот.

 

2. Поголема сила употребила Лила.

 

3.

Тело со најмала маса е прикажано на сликата под а).

Тело со најголема маса е прикажана на сликата под б) затоа што пружината на динамометарот е најмногу растегната.

 

4.

Најмазна површина е прикажана на сликата под в) затоа што пружината на динамометарот е најмалку растегната.

Најрапава површина е прикажана на сликата под б).

 

ВОЗДУХОТ И ВОДАТА ПРАВАТ ОТПОР

1.

а) Отпорот на воздухот претставува триење помеѓу воздухот и телата што се движат.

б) Телата со голема површина создаваат поголем воздушен отпор. Тие тела се движат побавно низ воздухот.

в) Кога телата се движат низ водата таа прави отпор врз нивното движење. Тоа се нарекува отпор на водата.

 

2.

Прв паднал стутканиот лист бидејќи тој има помала површина со која прави помал отпор на воздухот. Така се движи побрзо и побрзо ќе падне на подот.

3.

4.

Црвениот падобран ќе паѓа со најмала брзина бидејќи има најголема површина и прави најголем отпор на воздухот.

 

ЗЕМЈИНА ГРАВИТАЦИЈА

1.

Земјината гравитација е сила која ги влече сите тела кон центарот на Земјата.

 

2.

 

ЕФЕКТИ НА СИЛИТЕ 

1.

 

2. Кутијата полесно ќе се придвижи во ситуацијата под б) бидејќи на кутијата се дејствува со две сили во иста насока.

 

МАШИНИ

1.

 

2.

 

Тема 4: Промени на материјалите

ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

ПОВРАТНИ И НЕПОВРАТНИ ПРОМЕНИ

1.

а) Повторно да се излади во замрзнувач.

б) Да се опушти ластикот.

в) Да се исправи со помош на сила.

 

2.

Ако загрееме малку путер, тој ќе стане течен. Тогаш велиме дека путерот се растопил.  Ако течниот путер го ставиме во фрижидер, тој повторно ќе стане цврст.  Путерот само ја променил формата,  од цврста во течна и кога се изладил, повторно поминал во цврста, но си останал ист материјал – путер. Затоа, оваа промена се нарекува повратна промена.

 

3. б) Промена при која материите ја менуваат формата и големината, но не се добиваат нови материи.

 

4. в) Материјалите не можат да се вратат во првобитната состојба.

 

5.

             

6.

 

ГОРЕЊЕ

1.

а) Горењето е неповратна промена при која некоја материја трајно се менува во друга материја.

б) Кога гори нешто, тогаш се гледа пламен. Тоа значи дека се ослободува светлина и топлина.

в) При горење лист од тетратка, хартијата трајно се претвора во нови материи – чад и пепел.

 

2.

3. Т, Н, Т, Т, Н

 

ПОЖАРИ

1.

 

2.

 

3.

а) Пожарите претставуваат неконтролирано горење. Тие нанесуваат големи штети врз околината и човекот.

б) Човечката негрижа и невнимание се најчести причини за пожар. Затоа сите треба да ги почитуваме мерките за спречување пожар.

в) противпожарен апарат е рачен уред што се користи за гаснење пожар. Пожарите се пријавуваат на телефонскиот број 193.

 

 

Тема 5: Вселена и небесни тела

ВСЕЛЕНА И НЕБЕСНИ ТЕЛА

1.  планети          комети        метеори     ѕвезди        сателити

 

2.

 

3.

а) Небесни тела од вжештени гасови кои произведуваат светлина и топлина.

б) Сонцето е ѕвезда.

в) Сонцето.

 

СОНЧЕВ СИСТЕМ

1.

а) Сончевиот систем се состои од сонце и осум планети.

б) Земјата и сите други планети се движат околу Сонцето по патеки во форма на елипси.

в) Секоја планета се наоѓа на различна далечина од Сонцето.

г) На Земјата ù требаат приближно 365 дена за да го обиколи Сонцето. Овој период го нарекуваме една година.

д) Додека Земјата се движи околу Сонцето, таа ротира и околу својата оска. Земјата прави целосен круг околу својата оска за време од 1 ден или 24 часа.

 

2. Т, Т, Н, Т, Т, Н

 

3. Земја.

 

ПЛАНЕТИ ОД СОНЧЕВИОТ СИСТЕМ

1.

 

2.

 

САТЕЛИТИ, МЕТЕОРИ И КОМЕТИ

1.

 

МЕСЕЧИНА

1. Н, Т, Т, Н, Т, Т, Н

 

2.

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In