Решенија од збирка задачи по Физика за 9 одделениеОДГОВОРИ на прашања и задачи со тестови и експерименти


ТЕМА – 1 – СИЛИ И ДВИЖЕЊЕ

1.1     Вовед во лостови

1.2 Проучување на лостовите

1.3 Урамнотежување на лулашки

1.4 Примена на принципот на моменти

1.5 Вовед во густина

1.6 Одредување на густината на коцкасти/кубоидни тела

1.7 Одредување на густината на некубоидни цврсти тела

1.8 Aрхимед и златната круна

1.9 Густина на течности и гасови

1.10 Под притисок

1.11 Пресметување на притисок

1.12 Притисок кај гасовите

1.13 Притисок кај течностите

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА И ЗАДАЧИ ЗА ТЕМА 1: ДВИЖЕЊЕ И СИЛИ – 9

Тест 1 – Движење и сили

Тест 2 – Движење и сили

Тест 3 – Движење и сили

Тест 4 – Движење и сили

ТЕМА 2 – ЕНЕРГИЈА

2.1 Што е “топлина”?

2.2 Пренесување на топлина – кондукција

2.3 Пренесување на топлина – конвекција

2.4 Пренесување на топлина – радијација

2.5 Намалување на топлинската загуба

2.6 Останување ладен – испарување

2.7 Горива за горење

2.8 Обновлива енергија

2.9 Користење на енергија на светско ниво

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА И ЗАДАЧИ НА ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

Тест 1 – ЕНЕРГИЈА

Тест 2 – ЕНЕРГИЈА

Тест 3 – ЕНЕРГИЈА

Тест 4 – ЕНЕРГИЈА

ТЕМА 3 – ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И МАГНЕТИЗАМ

3.1 Статички електрицитет

3.2 Позитивен и негативен полнеж

3.3 Подвижни електрони

3.4 Објаснување на електрична струја

3.5 Спроводници и изолатори

3.6 Електрична струја низ струјно коло

3.7 Струјни елементи сврзани паралелно

3.8 Напон во струјното коло

3.9 Отпор во струјното коло

3.10 Магнети материјали

3.11 Магнетно поле

3.12 Како го прикажуваме магнетното поле

3.13 Електромагнет

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА И ЗАДАЧИ ЗА ТЕМА 3: ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И МАГНЕТИЗАМ

Тест 1 – ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И МАГНЕТИЗАМ

Тест 2 – ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И МАГНЕТИЗАМ

Тест 3 – ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И МАГНЕТИЗАМ

Тест 4 – ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И МАГНЕТИЗАМ

ТЕМА – 4 – ЗВУК

4.1 Различни звуци

4.2 Како патува звукот

4.3 Објаснување на осцилации

4.4 Осцилоскоп

4.5 Како слушаме

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА И ЗАДАЧИ ЗА ТЕМА 4: ЗВУК

Тест 1. Звук

Тест 2. Звук

Тест 3. Звук

Тест 4. Звук

1. полугодие

1. Полугодие – Полугодишен тест 1

1. Полугодие – Полугодишен тест 2

2. полугодие

2. Полугодие – Полугодишен тест 1

2. Полугодие – Полугодишен тест 2

ГОДИШЕН ТЕСТ 1

ГОДИШЕН ТЕСТ 2

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In