Серијалот Природни науки за основно образование на Арс Ламина публикации претставува дел од една сеопфатна програма, лесна за користење, што вклучува добро илустрирани учебници, корисни работни тетратки, како и дополнителни прирачници за наставниците и научни читанки за учениците, за секое одделение.

  • Програмата презентира стимулативни и активни начини за изучување на вештините во науката, овозможувајќи активен пристап кон изучувањето на природните науки.
  • Учебниците се одлично илустрирани и забавни за користење, полни со активности, игри и дискусии, со цел учениците да бидат целосно ангажирани на сите нивоа.
  • Во експериментите и активностите се користат секојдневни материјали и преку нив се охрабруваат учениците да го истражуваат светот на науката на практичен начин.
  • Работните тетратки им помагаат на учениците со активностите на часот, а воедно ги охрабруваат на независна работа и надвор од училиштето.

Компонентите од програмата по математика  во издание на Арс Ламина публикации се напишани во универзален контекст и се прилагодени за употреба во Македонија.  Учебниците и работните тетратки, на сите четири јазици на кои што се изведува наставата во основното образование (македонски, албански, турски и српски јазик) се одобрени од Меѓународниот центар за испити на Кембриџ.

Компонентите од програмата по природни науки вклучуваат:

Ниво (одделение) Јазици Бр. на производи во палетата
Работни тетратки 1, 2, 3 МК, АЛ,  ТР, СР 12
Учебници 1, 2, 3 МК, АЛ,  ТР, СР 12
Прирачници за наставниците 1, 2, 3 МК 3
Тематски читанки 1, 2, 3 МК 18
Онлајн ресурси 0, 1, 2, 3, 4, 5+ МК постојано се надополнува