Програма по Математика

Изданијата од програмата по МАТЕМАТИКА според програмата на Кембриџ претставуваат прогресивна шема која развива севкупно разбирање на математиката, почнувајќи од раните години, па сè до крајот на основното образование

МАТЕМАТИКА Компоненти
МАТЕМАТИКА Компоненти

Изданијата од програмата по математика од Nelson Thornes, дел од Oxford University Press, а преведени и адаптирани од страна на Арс Ламина публикации, претставуваат прогресивна шема која развива севкупно разбирање на математиката, почнувајќи од раните години, па сè до крајот на основното образование.

Во нив се развиени содржини согласно општите и конкретните цели на адаптираната наставна програма по математика за деветгодишно основно образование, донесена од Министерството за образование и наука на Република Македонија, и се содржани сите теми и поими предвидени со истата, а според програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ (Cambridge International Examinations).

Поткрепувајќи ја содржината со решавање задачи, оваа шема им дава можност на децата да применуваат стратешко размислување и да се развиваат како самоуверени, иновативни и ангажирани ученици, уште од најрана возраст.

Компонентите од програмата по математика во издание на Арс Ламина публикации се напишани во универзален контекст и се прилагодени за употреба во Македонија. Учебниците и работните тетратки, на сите четири јазици на кои што се изведува наставата во основното образование (македонски, албански, турски и српски јазик) се одобрени од Меѓународниот центар за испити на Кембриџ. Тие ги покриваат првите шест одделенија од деветгодишното основно образование, како и подготовката за предучилишна возраст.

Компонентите од програмата по математика вклучуваат учебници и работни тетратки, прирачници за наставницитекомплети дидактички материјали (математички флеш-картички и работни листови), збирки задачи со тестови и активности, а достапни се и дополнителни бесплатни онлајн ресурси за наставниците.

КомпонентаНиво (одделение)ЈазициБр. на производи во палетата
Работни тетратки0, 1, 2, 3, 4, 5, 6МК, АЛ,  ТР, СР42
Учебници3, 4, 5, 6МК, АЛ,  ТР, СР16
Прирачници за наставници и за воспитувачи0, 1, 2, 3, 4, 5, 6МК, АЛ13
Дидактички материјали и збирки задачи со тестови0, 1, 2, 3, 4, 5, 6МК18
Бесплатни онлајн ресурси0, 1, 2, 3, 4, 5, 6+МКпостојано се надополнува