Одговори на прашањата од вежбанката по Музичко образование за 4 одделение

Овде можете да ги најдете одговорите и решенијата на прашањата од вежбанката по Музичко образование за 4 одделение.


Страна 5

 1. Химна е свечена песна
 2. На свечени пригоди
 3. Денес над Македонија се раѓа

Страна 6

 1. Индивидуална карактеристична боја (потемен или посветол), мек, ѕвонлив, со мал мелодиски распон, обично со гласовни можности во првата октава.
 2. Први или висок женски глас- сопран: висок, ѕвонлив, колоратурен и светол, карактеристичен во високите тонови. Втори или низок женски глас- алт: не многу висок, мек и  потемен, карактеристичен во ниските тонови.
 1. Висок машки глас-тенор, со посветла боја на тонот и карактеристичен во високите тонови. Низок машки глас, моќен со потемна и мека боја на тонот, карактеристичен во ниските тонови.

Страна 7

 1. Десна рака долу, лева рака горе

Страна 8

 1. а) цела нота              б) половина нота                      в) четвртина нота

2. цела пауза, половина пауза, четвртина пауза

3. Во вежбата во 2/4 такт во првиот, вториот и четвртиот такт има по една четвртина нота и четвртина пауза, во третиот такт две четвртини ноти.

Во вежбата во 4/4 такт во првиот, вториот и четвртиот такт има по една половина нота и половина пауза, во третиот такт две половини ноти.

Страна 9

 1. Тонот сол1 се пишува на втората линија во петолинието.

 Страна 10

 1. Тонот ла1 се пишува на втората празнина во петолинието.
 2. Тонот ре1 се пишува под првата линија во петолинието

Страна 11

 1. Тонот до1 се пишува на првата помошна линија под петолинието.
 2. Тонот фа1 се пишува на првата празнина во петолинието.
 3. Тонот фа1 во песната „Веселба“ е застапен во: први такт втора нота, втори такт четврта нота, трети такт втора нота.

Страна 12

2. Тонот си1 се пишува на третата линија во петолинието,

3. Тонот до2 се пишува на третата празнина во петолинието.

Страна 13

1. До1, ре1, ми1, фа1, сол1, ла1, си1, до2

Страна 14

 Решение под А) забрзување, Решение под Б) забавување

Страна 15

1. темпо 

 • Основни видови: бавно, умерено, брзо.
 • Забрзување, забавување

Страна 16

1. Бројалките се песни за деца во кои текстот се изговара во ритам, на иста тонска висина.

4. Ритам на бројалката „Едно цвеќе шарено“ во 2/4 такт

5. а) Во 2/4 такт

Страна 17

1. Знак за повторување

2. Два пати

Страна 18

2. Прв ќе биде тактот со означена тактова мера, последен ќе биде тактот со две тактови црти.

6. Ритмичката вежба и песната „мери има мало јагне имаат ист ритам.

Страна 21

11. Умерено

Страна 24

1. Динамика

2. Тивко – пијано; силно- форте

3. Зголемиме, намалиме

4. Крешендо, декрешендо

Страна 26

1 и 4 Избор треба да направат учениците и да го наведат насловот на песната

2 и 5 Да одредат колку строфи има песната (две, три, четири?)

3 и 6 Се мисли на: солист хор, оркестар, инструмент и т. н.

7. Светол, нежен, ѕвонлив и не многу моќен

8. Детски фестивали: „Поточиња“, „Јаболчиња 2022“, „Калинка“, „Си, До“, „Веели ѕвончиња“, „Мелодија“, „Распеано детство“, „Ѕвездички“, „Распеано симитче“, „Пеперутка“ – на албански јзик,

„Билбират е Корабит“- на албански јазик

Изборот на песна треба да го направи ученикот.

Страна 28

3. Флејта

4. Две флејти

5. Дуо

6. Дувачкиинструмент

7. Флејтата претставува долга, права цевка, составена од три или четири дела кои се вовлекуваат еден во друг, со што се овозможува штимањето на инструментот. Инструментот се држи хоризонтално, при што воздухот поминува низ отворите и создава звук.

   Флејтата е инструмент со темна боја во ниските тонови, но светол звук во високите тонови. Бидејќи е мошне подвижен и виртуозен инструмент, со големи колористични и динамички можности, флејтата се користи како солистички, камерен и оркестарски инструмент.

 

Страна 29

1. Концерт за кларинет и оркестар

2. Кларинет

3. Симфониски оркестар

4. Кларинет и симфониски оркестар

5. Брзо, бавно(умерено), брзо

Страна 30

6. Разлика е во инструментален состав и еден инструмент, различна боја на звукот, обем на звук.

7. Инструментално дело

8. Темпото на почеток е бавно со постапно забрзување во средината на композицијата преминува во брзо и со повторно забрзување на крај завршува во многу брзо темпо.

9. На почеток динамика тивко, со постепено приклучување на други инструменти и со крешендо во средината на композицијата динамиката станува силно и на крај многу силно, со нагласена мелодија.

Страна 31

1. а) со музика

2. а) Да

3. а) Весел, возбудлив,     б) да

4. а) да

5. избор на ученикот со препорака од наставникот.

а) дувачки

б) гудачки

на крај обединети во симфониски оркестар

 Страна 32

2. Не е постојано на моменти е брзо и разиграно а потоа бавно и смирено

3. На движењето на кенгурите

Страна 33

7. а) маршов

8. б) брзо

9. а) да

Страна 36

16. Поим ФОЛКЛОР

Страна 37

1. Народни песни, ора, иинструменти

2. Во народните песни се опева за семејството, љубовта, шегата, работата, слободата, борбите, револуциите, овчарите, печалбарите, обредите, обичаите.

3 и 4 Избор на ученикот

6. а) женски ансамбл

7. б) машки хор

Страна 38

10.- За средбата на мома Рада и црното арапче

     – За средбата на мома Јана и Илија делија

Страна 40

12. „Кучињата лаат“ е патриотска песна со тажен карактер

„Какви очи имаш девојко“ е љубовна песна со ведар карактер

Страна 41

15. Се опева тагата за заминувањето на повредената , црвена сојка.

16. Избор на ученикот

Страна 42

1. Канун, гајда, тапан, зурла

2. Кавал

3. Дувачки народни инструменти

5. Кавалот е дувачки инструменти од типот надолжни флејти, отворени на двата краја, богато орнаментиран по целата должина. Има осум мелодиски отвори, седум на предната страна и еден за палецот на задната страна.

 При свирење кавалот се држи со двете раце. Се дува на горниот заострен отвор, така што устата опфаќа  само дел на отворот за дување. Кавалот  звучи топло и тажно. Порано бил само овчарски инструмент. Сега се употребува во различни инструментални состави или како солистички инструмент.                                          

                   

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In