Решенија од Вежбанката по природни науки за 4 одделение

Тука можете да најдете пример на одговори на прашањата и активностите од Вежбанката по Природни науки за 4 одделение (2022).


ВАЖНО! На одредени места се дадени само предлози на можни одговори и одговорите на учениците можат да се разликуваат.

ТЕМА 1: ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЈАТА

 

ФОРМА НА ЗЕМЈАТА

1. ДА, ДА, ДА, НЕ, 

2. Фернандо Магелан, морепловец, Шпанија, запад, тргнале, топчеста, космонаутот, 1961, вселената, 108 минути, топчестата, глобус, намален модел

 

ЗЕМЈИНИ ОБВИВКИ (СФЕРИ)

2. атмосфера, биосфера, хидросфера, хидросфера, биосфера, литосфера, биосфера

 

КОНТИНЕНТИ И ОКЕАНИ

1. 1- Северен Леден Океан, 2- Северна Америка, 3- Европа, 4- Азија, 5- Тихи Океан, 6- Јужна Америка, 7- Африка, 8- Атлантски Океан, 9-Индиски Океан, 10- Австралија, 11- Јужен Океан, 12- Антарктик               

2. ДА, НЕ, ДА, ДА

3.

 

РЕЛЈЕФ И НАДМОРСКА ВИСОЧИНА

1. релјеф, планина, рид, рамница, планина, рид, рамница, надморска височина     

 2. зелена, портокалова, кафеава

3. Местото означено со 1 има поголема/помала надморска височина од местото означено со 2.

 

ВРЕМЕ И КЛИМА

1. ветровито, облачно, сончево, магловито, дождливо, снежно, паѓа град, молња (грмотевици)

 

МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА

1. метеоролошка станица,  термометар, температурата, Целзиусови,  ветроказ, правецот,  дождомер, количеството врнежи, милиметри

 

ПРИРОДНИ БОГАТСТВА НА ЗЕМЈАТА

  1.  

 

НЕОБНОВЛИВИ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

 

 

ЗАГАДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА

1. создава отпад, загадува почва, води, воздух, уништува шуми

2. Ова се само некои од предложени одговори!   
ХАРТИЈА
– искористени тетратки, весници, СТАКЛО тегли, скршени чаши, шишиња,  МЕТАЛ – конзерви, лименки,  ПЛАСТИКА – пластична амбалажа, пластични шишиња, пластични играчки

 

ТЕМА 2: ОСОБИНИ НА ЖИВОТНИТЕ И НА РАСТЕНИЈАТА И НИВНА ПОДЕЛБА

 

ОСОБИНИ НА ЖИВОТНИТЕ И НА РАСТЕНИЈАТА

1. движење, осетливост, излачување, размножување, дишење, растење, исхрана

2. Ова се само некои од предложени одговори, не мора да се наведат сите!!

 

ДИШЕЊЕ


2. А) Да. 

Б) Со кислород. 

В) За да се снабдат со кислород со чија помош од храната се добива енергија. Г) Ќе угинат.

3. А) водно,  жабри, главата, устата, жабрите, кислородот, надвор

Б)  копнено, бели дробови, вдишување, кислород, издишување, јаглерод диоксид

 

ДВИЖЕЊЕ

2. нозе, крилја, перки   

3. а), б), г), д) (може да се прифати и в))

 

ИСХРАНА

А) Зајак, глушец, скакулец     
Б) Лисица, сокол, змија, був, жаба, врапче
В) Со растенија и со други животни       
Г) Кокошка, еж, свиња, мечка, мајмун, водна желка

2. Растенијата самите си произведуваат храна од водата што ја примаат од почвата преку коренот и јаглерод диоксидот што го примаат од воздухот преку листовите со помош на сончевата енергија.

 

ОСЕТЛИВОСТ

2. А) мирис, допир, вид, слух        Б) вид, мирис, слух         В) слух        Г) допир

4. А) допир   Б) гравитација/светлина     В) допир       Г) светлина        Д) хемиски материи/вода       Ѓ) допир

 

РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАЗВИТОК КАЈ ЖИВОТНИТЕ

 

РАЗМНОЖУВАЊЕ И РАЗВИТОК КАЈ РАСТЕНИЈАТА

1. 2 4 1 3 6 7 5

 

ПОДЕЛБА НА ЖИВОТНИТЕ (БЕЗРБЕТНИЦИ И ’РБЕТНИЦИ)

1. безрбетници, ’рбетници

 

БЕЗРБЕТНИЦИ

 

РБЕТНИЦИ

 

ПОДЕЛБА НА РАСТЕНИЈАТА

1. А) На бессемени и семени растенија.   
Б)  Мовови и папрати.
В)  Голосемени и скриеносемени растенија. 

 2. А) ела, бор, смрека, кипарис, смрча, молика…
Б) сите растенија што формираат цвет (кокиче, нарцис, детелина, шипка, грав, јаболкница, пченка и сл.)

 3. А) в) мовови 
Б)  а) папрати, в) мовови 
В)  в) голосемени растенија 
Г)  г) скриеносемени растенија  
Д) г) скриеносемени растенија  
Ѓ) в) голосемени растенија

 

 

ТЕМА 3: АГРЕГАТНИ СОСТОЈБИ НА МАТЕРИЈАТА И ПРОМЕНИ НА АГРЕГАТНИТЕ СОСТОЈБИ

 

Агрегатни состојби на материјата

1. цврста, течна, гасовита, материја, три, услови, гасовита, цврста

 

Карактеристики на цврстите материи, течностите и гасовите

2. блиску, вибрираат, постојана, постојан, не можат;     
течностите, движат, можат, волумен, форма, садот; 
 големи, слободно, можат, немаат, целиот

5. А) Формата на материите е определена од положбата на нивните честички. Кај цврстите материи, честичките се поставени многу блиску едни до други и вибрираат во едно место. Тие не можат да ја променат нивната местоположба, па со тоа не може да се промени ниту нивната форма.            
Б) Формата на материите е определена од положбата на нивните честички. Кај течностите, помеѓу честичките има доволно простор за да се движат едни покрај други. Така тие ја менуваат својата положба, а со тоа и формата на материјата.             
В) Формата на гасовите зависи од просторот во садот во кој се наоѓаат, односно гасовите ја заземаат формата на садот што го исполнуваат.

 

Промени на агрегатните состојби

  1. ДА, ДА, НЕ, ДА, ДА

Б) под б) капакот

5.  А) и Б)
В) 1 пар: топење и мрзнење        2 пар: испарување и кондензација

6. за тоа колку се топли или ладни супстанците, термометар, Целзиусови степени (°С) топење, вриење

А) Цврста  Б) Течна  В) Течна  Г) Гасовита

10. ДА, НЕ, ДА, НЕ, НЕ

 

Агрегатни состојби на водата

1. мраз, течна вода, водна пареа     
2. При промена на температурата (загревање или ладење).                 
3
. испарува, топи, кондензира, мрзне.             
4.
ДА, НЕ, НЕ, НЕ, ДА, НЕ

 

Кружење на водата во природата

1. Водниот циклус претставува кружно движење на водата во природата. Тоа се одвива преку постојано менување на агрегатната состојба на водата.       
2.
испарува, гасовита, течна, кондензира, врнежи, дожд, снег, се враќа/паѓа, процедување, собира, мраз, се враќа, воден циклус

4. а) преципитација б) процедување           в) испарување     г) кондензација     д) преципитација

 

 

ТЕМА 4: ЗВУК

 

Создавање и пренесување на звукот

1. енергија, осцилирање, не може, слух, увото, бранови, пренесуваат, вселената, вакуум, честички

3. Н, Т, Т, Н, Т, Н           
4. а) вода б) воздух в) метал     д) дрво       ѓ) гума                 
5. А) Оној што е под водата.
Б) Луѓето би слушале ставајќи го увото на шината, затоа што звукот побрзо патува низ метал. Тоа значи дека човекот кој слуша преку цврста материја ќе го слушне возот прв.
В) Затоа што во вселената нема честички, а за ширење на звукот се потребни честички.   
Г) Звукот се простира најбрзо низ челична прачка.

 

Видови звуци

1. осцилации, гласни, тивки, високи, ниски       
2. a) Тивок, низок.            б) Тивок, висок.              в) Тивок, низок.      г)  Гласен, висок.          д) Гласен, низок.      ѓ)  Гласен, низок.             
3. в) содржи повеќе енергија

5. ДА, НЕ, НЕ, ДА, ДА, НЕ, ДА                 
6. А) Со оптегнување на мембраната или со менување на големината на тапанот.           
Б)  Со промена на дебелината на жицата, со менување на должината на жицата или со нејзино затегнување.

 

 

ТЕМА 5: ЕЛЕКТРИЦИТЕТ И МАГНЕТИЗАМ

 

Компоненти на струјно коло

3. А) под в) метал обложен со пластика или гума           
Б) под в) спроводни жици, прекинувач, батерија, светилка             
В) под б) струја не тече низ ниту еден од елементите

8.  2, 3, 1               
9.  A) да
Б) послабо
В) посилно        
Г) со иста јачина како     
Д) нема да свети.

 

Електрична струја

1. движење, честички, позитивниот, негативниот, затворено, енергија, изворот, жици

 

Магнети и магнетни сили

1. два, северен, јужен, северниот, јужниот, одбиваат, привлекуваат, магнетна сила

4. паровите Б) и Г)

  1. A) Немаат иста јачина. 
    Б)  Магнетот Б има поголема јачина затоа што привлекол  поголем број спојувалки.            
    В)  Магнетот В.

 

Магнетизирачки материјали

1. злато, дрво, бакар, алуминиум, порцелан, стакло, гума

3. НЕ, НЕ, ДА, НЕ, ДА, НЕ, ДА, НЕ, НЕ

 

Содржината на оваа страница е достапна само за членовите.
Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да ја прегледате содржината.

Existing Users Log In