Posts tagged "4 одд"

Предлог-задачи за натпревар по математика

Предлог-задачи за подготовка за натпревар по математика за IV одделение

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.
Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за  натпревар по математика за 4 одделение. Задачите се преземени од Математика 4, Збирка задачи со тестови и активности, каде што можете да најдете уште многу матматичко-логички задачи и предизвици.
МАТ4 Работа со податоци

МАТ4 Работа со податоци

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Работа со податоци и решавање проблеми.
МАТ4 Мерење и решавање проблеми

МАТ4 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.
МАТ4 Геометрија и решавање проблеми

МАТ4 Геометрија и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Геометрија и решавање проблеми.
МАТ4 Број и решавање проблеми

МАТ4 Број и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 4 одделение, тема Број и решавање проблеми.
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.
Задачи за писмена проверка за 4 одделение

Задачи за писмена проверка за 4 одделение

На следниот линк може да го преземете документот со задачи за писмена проверка за 4 одделение на тема – Број
Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 4 одделение

Предлог тестови по математика за прво тримесечје за 4 одделение

На следниот линк можете да ги симнете тестовите по математика за првото тримесечје за 4 одделение.
Математика 4 - Мапа на наставни цели

Математика 4 – Мапа на наставни цели

Математика за 4 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од наставната програма по математика со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и збирка задачи)
Програми и планирања по математика

Програми и планирања по математика

Наставни програми, упатства и прирачници по математика