Posts tagged "3 одд"
Решенија на задачи од Работна тетратка по математика за 3 одделение

Решенија на задачи од Работна тетратка по математика за 3 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Работна тетратка по математика за 3 одделение.
Решенија на задачи од Учебникот математика за 3 одделение

Решенија на задачи од Учебникот математика за 3 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Учебникот математика за 3 одделение.
Примери за планирања и подготовки по математика за 3 одделение

Примери за планирања и подготовки по математика за 3 одделение

Преку линковите подолу можете да преземете примери за дневни оперативни подготовки и планирања по предметот математика за 3 одделение. Повеќе задачи, активности и игри, можете да најдете во Збирката по математика за 3 одделение.
Решенија на задачи од Збирка задачи со игри и активности по математика за 3 одделение

Решенија на задачи од Збирка задачи со игри и активности по математика за 3 одделение

Тука можете да најдете решенија и упатства за решавање на задачите од Математика 3, Збирка задачи со игри и активности.

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.
МАТ3 Број и решавање проблеми

МАТ3 Број и решавање проблеми

Од линковите подолу можете да ги преземете наставните листови од тема Број и решавање проблеми за 3 одделение.
Математика 3: Следење и оценување

Математика 3: Следење и оценување

Преземете листи за следење и оценување на учениците за темите – Математика 3 одделение
ПН 3.2: Дали знаеш дека...?

ПН 3.2: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од тема 3.2. Материјали (природни науки за 3 одделение)
ПН3.3: Дали знаеш дека...?

ПН3.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од тема 3.3. Растенија што цветаат (природни науки за 3 одделение)
ПН3.1: Дали знаеш дека...?

ПН3.1: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од теми 3.1.те Животни процеси, 3.5. Сетила и 3.6. Одржување на здравјето (природни науки за 3 одделение)
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.
Дневни подготовки: Природни науки за 3 одд.

Дневни подготовки: Природни науки за 3 одд.

Примери за дневни подготовки по предметот Природни науки за 3 одд.
Природни науки 3 - Мапа на наставни цели

Природни науки 3 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 3 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и тематски читанки)
Математика 3 - Мапа на наставни цели

Математика 3 – Мапа на наставни цели

Математика за 3 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по математика од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка и прирачник за наставници)
Наставни ливчиња - Множење и делење

Наставни ливчиња – Множење и делење

         
Математика 3 - Среднорочни и долгорочни планирања

Математика 3 – Среднорочни и долгорочни планирања

Примери за среднорочни и долгорочни планирања по Математика за 3 одделение