Posts tagged "3 одд"

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.
МАТ3 Број и решавање проблеми

МАТ3 Број и решавање проблеми

Од линковите подолу можете да ги преземете наставните листови од тема Број и решавање проблеми за 3 одделение.
ПН 3.2: Дали знаеш дека...?

ПН 3.2: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од тема 3.2. Материјали (природни науки за 3 одделение)
ПН3.3: Дали знаеш дека...?

ПН3.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од тема 3.3. Растенија што цветаат (природни науки за 3 одделение)
ПН3.1: Дали знаеш дека...?

ПН3.1: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од теми 3.1.те Животни процеси, 3.5. Сетила и 3.6. Одржување на здравјето (природни науки за 3 одделение)
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.
Дневни подготовки: Природни науки за 3 одд.

Дневни подготовки: Природни науки за 3 одд.

Примери за дневни подготовки по предметот Природни науки за 3 одд.
Природни науки 3 - Мапа на наставни цели

Природни науки 3 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 3 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и тематски читанки)
Математика 3 - Мапа на наставни цели

Математика 3 – Мапа на наставни цели

Математика за 3 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по математика од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка и прирачник за наставници)
Наставни ливчиња - Множење и делење

Наставни ливчиња – Множење и делење

         
Математика 3 - Среднорочни и долгорочни планирања

Математика 3 – Среднорочни и долгорочни планирања

Примери за среднорочни и долгорочни планирања по Математика за 3 одделение
Примена на бројни картички 1-20

Примена на бројни картички 1-20

Бројни картички 1-20 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет бројни картички 1-20 содржи: Илустрирани картички со броеви од 1 до 20 Картички со симболи за математички операции (собирање и одземање) Картички со точки (за процена) ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Картички...
Техники на учење

Техники на учење

Преземи документ „Техники на учење“

Бројни оски и бројни низи

Од линковите подолу преземете наставни ливчиња со бројни оски
Примена на бројни картички 0-100

Примена на бројни картички 0-100

Бројни картички 0-100 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет бројни картички 0-100 содржи: Картички со броеви од 0 до 100 Картички со симболи за математички операции Празни картички („пиши-бриши“)* ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Картичките со броеви најпрвин можете да...
Примена и активности за табелата со броеви 1-100

Примена и активности за табелата со броеви 1-100

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустрирана табела со броеви можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Табела со броеви 1-100 Користете ја табелата 10х10 за усно да ги повторите броењето и подредувањето броеви до 100. Ова ќе им помогне на учениците...