Posts tagged "2 одд"

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.
МАТ2 Работа со податоци и решавање проблеми

МАТ2 Работа со податоци и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Работа со податои и решавање проблеми.
МАТ2 Мерење и решавање проблеми

МАТ2 Мерење и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Мерење и решавање проблеми.
МАТ2 Геометрија и решавање проблеми

МАТ2 Геометрија и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Геометрија и решавање проблеми.
МАТ2 Број и решавање проблеми

МАТ2 Број и решавање проблеми

Наставни листови по математика за 2 одделение, тема Број и решавање проблеми.
ПН 2.4: Каква е внатрешноста на Земјата?

ПН 2.4: Каква е внатрешноста на Земјата?

Дополнителни факти поврзани со содржините и целите од тема 2.4. Разгледување карпи (природни науки за 2 одделение)
ПН2.5: Дали знаеш дека...?

ПН2.5: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.5. Ден и ноќ (природни науки за 2 одделение)
ПН2.2: Дали знаеш дека...?

ПН2.2: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.2. Електрична енергија (природни науки за 2 одделение)
ПН2.1: Дали знаеш дека…?

ПН2.1: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.1. Светлина и темнина (природни науки за 2 одделение)
ПН2.3: Дали знаеш дека...?

ПН2.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темите 2.3 Промена на материјалите и 2.4 Разгледување карпи (природни науки за 2 одделение)
ПН2.6: Дали знаеш дека...?

ПН2.6: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.6. Растенија и животни околу нас (природни науки за 2 одделение)
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.
Природни науки 2: Следење и оценување

Природни науки 2: Следење и оценување

Преземете листи за следење и оценување на учениците – Природни науки за 2 одделение
Математика 2: Следење и оценување

Математика 2: Следење и оценување

Преземете листи за следење и оценување на учениците за темите – Математика 2 одделение
Природни науки 2 - Мапа на наставни цели

Природни науки 2 – Мапа на наставни цели

Природни науки за 2 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по природни науки од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (учебник, работна тетратка, прирачник за наставници и тематски читанки)
Математика 2 - Мапа на наставни цели

Математика 2 – Мапа на наставни цели

Математика за 2 одделение – Мапа на поврзување на наставните цели од упатствата за планирање на наставата по математика од БРО со материјалот во дидактичкиот комплет (работни тетратки и прирачник за наставници)
Примери за дневни подготовки по природни науки, 2 одделение

Примери за дневни подготовки по природни науки, 2 одделение

Планирања и дневни подготовки по природни науки за 2 одделение