Примери за дневни подготовки по предметот Природни науки за 3 одд.