Идеи и активности
ПН 2.4: Каква е внатрешноста на Земјата?

ПН 2.4: Каква е внатрешноста на Земјата?

Дополнителни факти поврзани со содржините и целите од тема 2.4. Разгледување карпи (природни науки за 2 одделение)
ПН 3.2: Дали знаеш дека...?

ПН 3.2: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од тема 3.2. Материјали (природни науки за 3 одделение)
ПН3.3: Дали знаеш дека...?

ПН3.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од тема 3.3. Растенија што цветаат (природни науки за 3 одделение)
ПН3.1: Дали знаеш дека...?

ПН3.1: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од теми 3.1.те Животни процеси, 3.5. Сетила и 3.6. Одржување на здравјето (природни науки за 3 одделение)
ПН2.5: Дали знаеш дека...?

ПН2.5: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.5. Ден и ноќ (природни науки за 2 одделение)
ПН2.2: Дали знаеш дека...?

ПН2.2: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.2. Електрична енергија (природни науки за 2 одделение)
ПН2.1: Дали знаеш дека…?

ПН2.1: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.1. Светлина и темнина (природни науки за 2 одделение)
ПН2.3: Дали знаеш дека...?

ПН2.3: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темите 2.3 Промена на материјалите и 2.4 Разгледување карпи (природни науки за 2 одделение)
ПН2.6: Дали знаеш дека...?

ПН2.6: Дали знаеш дека…?

Интересни факти од науката поврзани со содржините и целите од темата 2.6. Растенија и животни околу нас (природни науки за 2 одделение)
Развивање на научно-истражувачките вештини

Развивање на научно-истражувачките вештини

Како да се развиваат научно-истражувачките вештини кај учениците и да се поттикнуваат научно да го истражат светот околу себе? Прегледајте ги очекуваните НИ вештини и фазите на нивно усвојување низ програмата.