Примери за дневни подготовки по математика за 9 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.