Примери за дневни подготовки по математика за 8 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.