Примери за среднорочни и долгорочни планирања по Математика за 1 одделение