Примери за наставни листови по математика за 7 одделение. Подготвени во соработка со Здружението на математичари Охрид.