3 одделение

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.
МАТ3 Број и решавање проблеми

МАТ3 Број и решавање проблеми

Од линковите подолу можете да ги преземете наставните листови од тема Број и решавање проблеми за 3 одделение.
Наставни ливчиња - Множење и делење

Наставни ливчиња – Множење и делење

         

Бројни оски и бројни низи

Од линковите подолу преземете наставни ливчиња со бројни оски