Идеи и активности

Предлог-задачи за натпревар по математика

Предлог-задачи за подготовка за натпревар по математика за IV одделение

Дропки

Задачи за повторување и утврдување за препознавање, читање, запишување дропки, како и одредување еквивалентни дропки за 3, 4 и 5 одделение.

Колку е часот?

Задачи за повторување и утврдување читање и запишување време на аналоген часовник за ученици од 2, 3, 4 и 5 одделение.
Новогодишна математика

Новогодишна математика

Новогодишни математички активности Предлог активности за часовите по математика за одделенска настава. Покрај тоа што ќе повторат за некои математички операции и својства, децата и добро ќе се забавуваат.

Предлог задачи и активности по математика за 9 одделение

Предлог задачи и активности по математика за 9 одделение

Предлог задачи и активности по математика за 8 одделение

Предлог задачи и активности по математика за 8 одделение

Предлог задачи и активности по математика за 7 одделение

Предлог задачи и активности по математика за 7 одделение
Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за  натпревар по математика за 4 одделение. Задачите се преземени од Математика 4, Збирка задачи со тестови и активности, каде што можете да најдете уште многу матматичко-логички задачи и предизвици.
Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за  натпревар по математика за 5 одделение. Задачите се преземени од Математика 5, Збирка задачи со тестови и активности, каде што можете да најдете уште многу матматичко-логички задачи и предизвици.
Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за подготовка за натпревар

Предлог задачи за натпревар по математика за 6 одделение. Задачите се преземени од Математика 6, Збирка задачи со тестови, каде што можете да најдете уште многу математичко-логички задачи и предизвици. 
Примена на бројни картички 1-20

Примена на бројни картички 1-20

Бројни картички 1-20 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет бројни картички 1-20 содржи: Илустрирани картички со броеви од 1 до 20 Картички со симболи за математички операции (собирање и одземање) Картички со точки (за процена) ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Картички...
Примена на бројни картички 0-100

Примена на бројни картички 0-100

Бројни картички 0-100 За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Еден комплет бројни картички 0-100 содржи: Картички со броеви од 0 до 100 Картички со симболи за математички операции Празни картички („пиши-бриши“)* ИДЕИ ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И УМСТВЕНИ ВЕЖБИ Картичките со броеви најпрвин можете да...
Примена и активности за табелата со броеви 1-100

Примена и активности за табелата со броеви 1-100

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустрирана табела со броеви можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Табела со броеви 1-100 Користете ја табелата 10х10 за усно да ги повторите броењето и подредувањето броеви до 100. Ова ќе им помогне на учениците...
Примена на работен лист Спротивности

Примена на работен лист Спротивности

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со активности за спротивности можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Спротивности Утврдете ги поимите за спротивности. Учениците нека ги поврзуваат поимите со спротивно значење, од левата и десната колона на работниот лист....
Примена на работен лист Пикадо

Примена на работен лист Пикадо

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со активности со пикадо можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Пикадо Со обичен фломастер нацртајте „цели“ (стрелки, магнети) врз сликата од пикадо, како на примерот подолу: Потоа прашајте ги учениците за вкупниот...
Примена и активности за осна симетрија

Примена и активности за осна симетрија

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист за осна симетрија можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Осна симетрија Објаснете им на учениците дека понекогаш целината може да биде поделена на два еднакви дела. Овие делови се наречени половини. Покажете...
Примена и активности со низи од фигури

Примена и активности со низи од фигури

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со активности со низи од фигури можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Низи од фигури Покажете им на учениците некоја од низите. Поставувајте прашања како: • Која фигура е во горниот десен...
Активности за утврдување местоположба

Активности за утврдување местоположба

За практична реализација на наставата во училницата, како и за вежбање математика дома, со помош на родителите. Илустриран наставен лист со активности за местоположба можете да најдете во комплетот работни листови по математика. Местоположба Утврдете ги поимите за местоположба со помош на илустрациите на овој работен лист. Разговарајте со учениците во врска со местоположбата на...